Haberler
Sosyal Medya ve Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem Başladı: Sağlık Bakanlığı'nın Yayınladığı Yönetmelik Yürürlüğe Girdi!

Sosyal Medya ve Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem Başladı: Sağlık Bakanlığı'nın Yayınladığı Yönetmelik Yürürlüğe Girdi!

Diş Hekimlerine Özel Platform | Dijital Dental

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmesi, denetlenmesi ve ihlal durumunda uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amaçlanmıştır. Yönetmelik, tüm özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık mesleği mensupları ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını kapsamaktadır. Yayınlarda görsel kullanımına ilişkin sınırlar da ilk defa bu kadar kapsamlı şekilde belirlenmiştir.

 

Yönetmeliğe göre, sağlık hizmetlerinde açık veya örtülü reklam yapmak yasaklanmıştır. İzin verilen tanıtım ve bilgilendirmede ise yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi, etik kurallara uyulması ve talep yaratılmaması önemlidir. Ayrıca, görsel içeriklerin kullanımı da belirli kurallara tabi tutulmuştur.

 

Denetim ve yaptırımlar için İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak ve aykırılıkların tespiti halinde ilgili mercilere bildirilecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, tüm yayınlar bu kurallara uygun olarak değerlendirilecektir. Sağlık kuruluşları ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları, yayınlarını hızla gözden geçirip uygun hale getirmelidir.

https://www.tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=4346

İşte Maddeler Halinde Yeni Yürütmelik

  1. Amaç ve Kapsam: a. Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütleri belirlemektir. b. Bu yönetmelik, özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık mesleği mensupları ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını kapsar.

  2. Reklam Yasağı ve Tanıtım İlkeleri: a. Sağlık hizmetlerinde açık veya örtülü reklam yapmak yasaktır. b. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi, etik kurallara uyulması ve talep yaratılmaması gereklidir.

  3. Görsel Kullanımının Sınırları: a. Tedavinin etkilerini kıyaslayıcı ve talep oluşturan nitelikte öncesi ve/veya sonrası görseller yasaktır. b. Hasta görsellerinin kullanılabilmesi için Yönetmelik ekindeki onamın alınması gerekir. c. Görsel içeriklerin gerçeğe aykırı olmaması, yanıltıcı makyaj olmaksızın görüntülenmesi ve teknolojik değişiklik veya düzeltme uygulanmamış olması gerekir. d. Görsel içeriklere ait paylaşımlar tamamen yoruma kapatılmalı ve hasta yorumu veya teşekkür ifadeleri paylaşılmamalıdır. e. Ameliyat veya tıbbi girişim esnasında ve ameliyathanede hasta görüntüsü paylaşılamaz. f. Görsel içerikli paylaşımlar sponsorlu veya ücretli olarak yayınlanamaz. g. Başkaları üzerinden yapılan görsel içerikli paylaşımlar diş hekimi veya sağlık kuruluşunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. h. Bölge, mekân, tıbbi cihaz, donanım, araç, gereç veya personel ile ilgili görsel paylaşılmaz.

  4. Denetim ve Yaptırımlar: a. İllerde valilik onayı ile Sağlıkta Bilgilendirme Tanıtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonu kurulur. b. Komisyon, aykırılığı tespit edilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini inceleyip, değerlendirir ve karara bağlar. c. Aykırılığı saptanan tanıtım faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli yaptırımın uygulanması için Reklam Kuruluna, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ve ilgili meslek odasına gönderilir. d. Hekim ve dişhekimleri hakkında idari para cezası uygulanır. e. Sağlık kuruluşları hakkında ilk iki tespitte uyarı üçüncü tespitte faaliyet durdurulur. f. Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisleri ve aracı kuruluşları uyarılır, tekrarında faaliyetleri durdurulur. g. Yetkisiz sağlık hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlara ait tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri durdurulur ve suç duyurusunda bulunulur. h. Sağlıkla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde suç unsuru tespit edilen ilgililere yönelik erişimin engellenmesi için suç duyurusunda bulunulur.

  5. Yürürlük: Yönetmelik, yayınlandığı 29.07.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihten itibaren bütün yayınlar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir ve uygun hale getirilir.